Dostępność Funduszy Europejskich

Jaka jest dostępność funduszy europejskich dla osób niepełnosprawnych stanowiących ok. 12% polskiego społeczeństwa.
Mówi się ,że sytycja zmienia się na lepsze , ale zdecydowanie za wolno –
tylko 17,3% osób z niepełnosprawnością jest aktywnych zawodowo.

Krokiem na drodze do uniwersalnej dostępności jest zestaw narzędzi opisanych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (…) wydanych przez Ministra Rozwoju. Nadrzędną ideą, która powinna towarzyszyć planowaniu i realizacji każdego projektu, jest koncepcja uniwersalnego projektowania, oznaczająca że wszystkie produkty projektów muszą być

dostępne dla wszystkich i bez potrzeby specjalnej adaptacji służyć jak największej liczbie osób. Programy, usługi i produkty powinny więc być m.in. proste, intuicyjne i wygodne w użytkowaniu oraz użyteczne dla osób o różnej sprawności.

Pełne uczestnictwo możliwe będzie przy zapewnieniu dostępności architektonicznej i cyfrowej.
Wszystkie organizowane spotkania otwarte gdzie,potencjalnie mogą być obecni niepełnosprawni muszą odbywać się w budynkach dotępnych architektonicznie, a wszystkie materiały powinny być opracowane w dostępnej formie (pozwalającej np. na odczyt przez programy dla osób z dysfunkcją wzroku) i w różnych formatach

(druk powiększony, alfabet Braille’a, tłumaczenie na język migowy).

Kolejną istotną kwestią jest dostępność zasobów cyfrowych – muszą być one dostosowane do standardu WCAG 2.0 i uwzględniać takie aspekty jak: możliwość powiększenia czcionki, odpowiedni dobór kolorów i kontrastu czy łatwa do zrozumienia treść. Podobnie wszystkie multimedia powinny spełniać zasady dostępności, np. zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy tłumaczenie na język migowy.
Wytyczne mają zagwarantować dostępność wszystkich przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich dla każdego potencjalnego odbiorcy, a więc również osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: Newsweek.pl